ศูนย์พรรณไม้และพืชผักพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน

     ประเทศไทย มีความหลากหลายด้านพันธุ์พืช ประมาณ 15,000 ชนิด มีข้อมูลการศึกษาทบทวนพันธุ์ไม้เพียงประมาณ 4,000 ชนิด นับว่ามีข้อมูลทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแต่ละชนิดน้อยมาก อีกทั้งภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชนับวันที่จะสูญหายตามวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแหลงของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะพันธุกรรมพืชดั้งเดิมซึ่งมีความแข็งแรง ทนต่อโรคและศัตรูพืชการจัดตั้งศูนย์พรรณไม้และพืชผักพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูล แลกเปลี่ยนและสนับสนุนพันธุ์ไม้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ประชาชน เยาวชนเกิดความรักความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของการบริโภคผักพื้นถิ่นที่สั่งสม จากบรรพบุรุษมานานที่ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและการตระหนักถึงคุณค่าของส่งแวดล้อม และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของผักพื้นถิ่น นำไปสู่การวางแผนอย่างรอบครอบ ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดองค์ความรู้บนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดและนำไปสู้ความยั่งยืนต่อไป

ผู้จัดทำ


อาจารย์ ดร.มลฑล นอแสงศรี
ผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้

Email :
Facebook : ...
Line :
Tel :


นายจิรัฎฐ์ พะวัน
ผู้จัดทำโครงการ

Email : mysticpromise.j@gmail.com
Facebook : Jirath Phawan
Line : mysticpromise
Tel : 081-783-5066


นางสาวมิรันดา จึงวานิช
ผู้จัดทำโครงการ

Email : junri.xcvii@gmail.com
Facebook : Miranda
Line :
Tel : 098-782-5921


อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
อาจารย์ผู้ปรึกษาโครงการ

Email : watcharee@mju.ac.th
Facebook : Watcharee Lek
Line :
Tel :