ไม้น้ำ (Aquatic Plant)

ข้อมูลทั่วไป

     เป็นพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในน้ำ หรือมีช่วงหนึ่งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำ อาจอยู่ใต้น้ำทั้งหมดหรือมีบางส่วนขึ้นสู่บริเวณผิวน้ำ ลอยอยู่ตามผิวน้ำ เจริญเติบโตบริเวณที่มีน้ำตามแนวชายฝั่ง พืชที่เจริญเติบโตในที่มีน้ำขัง พื้นที่ชื้นแฉะ ทั้ง น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม โดยสามารถแยกเป็นสี่ประเภทหลัก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พันธุ์ไม้น้ำแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. พืชลอยน้ำ (Floating plants) พืชลอยน้ำ หมายถึง พืชที่มีส่วนราก และลำต้นเจริญอยู่ที่ผิวน้ำหรือทุกส่วนลอยอยู่ผิวน้ำ เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น
2. พืชในน้ำ (Growth Water plants) พืชใต้น้ำ หมายถึง พืชที่มีส่วนราก และลำต้นเจริญอยู่บนดินใต้น้ำ ซึ่งอาจมีส่วนลำต้นหรือใบลอยอยู่กลางน้ำหรือโผล่ขึ้นมาจากน้ำ แบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คือ พืชใต้น้ำ และพืชโผล่เหนือน้ำ
3. พืชชายน้ำหรือพืชริมน้ำ (Marginal plants) พืชชายน้ำหรือพืชริมน้ำ หมายถึง พืชที่มีส่วนราก และลำต้นเจริญอยู่ในดินริมน้ำ ซึ่งอาจอยู่ในสภาพมีน้ำท่วมขังหรือไม่มีน้ำท่วมขัง เช่น กกกลม ไมยราบยักษ์ ผักแว่น

การขยายพันธุ์

     การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการใช้เมล็ด เช่น สันตะวา, ชบา, แอมมาเนีย, อเมซอน และทับทิม
     การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ขยายพันธุ์โดยการเกิดสปอร์ เช่น รากดำใบยาว และเฟิร์นน้ำ ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช ได้แก่ ลำต้น โดยการตัดลำต้นระหว่างข้อปักลงบนดิน หรือพื้นกรวดขนาดเล็ก เช่น แอมมาเนีย, โรทาล่า หรือทับทิม, ขาไก่, สาหร่ายฉัตร, สาหร่ายเดนซ่า, สาหร่ายหางกระรอก, หลิวน้ำ, น้ำตาเทียน และลานไพลิน