แหล่งเรียนรู้ด้านพืชและผักท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบนแหล่งรวบรวม พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ทนแล้ง ไม้ให้สีธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย พรรณพืชและผักท้องถิ่นของจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น